Antidiskrimineringsarbete i Umeås skolor

13 juli, 2022

Mya Grönlund har skrivit sin masteruppsats om hur skolor i Umeå arbetar med antidiskriminering och aktiva åtgärder. Rättighetscentrum Västerbotten bad Mya berätta om bakgrunden till uppsatsen och lyfta fram några av de viktigaste resultaten och slutsatserna.

I en ny masteruppsats utforskar Mya Grönlund hur 13 grundskolor i Umeå arbetar för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Grönlund fann att trots skolornas fokus på trygghet och hantering av kränkningar, saknas ofta en systematisk kartläggning av risker för diskriminering.

Resultaten pekar på att skolorna tenderar att vara reaktiva snarare än proaktiva i sitt förhållningssätt och att insatser ofta inte är kopplade till specifika risker. Hon betonar vikten av rektorernas delaktighet, tid för personalen att arbeta med frågor om jämlikhet och att öka elevernas medverkan i arbetet med aktiva åtgärder. Grönlund efterlyser också en gemensam kunskapsbank för metodmaterial och övningar för att stödja skolornas arbete.