Ny lägesöversikt om diskriminering i Umeå

9 februari, 2023

Vi har tagit fram en lägesöversikt om diskriminering i Umeå. Översikten har fokus på diskriminering som har sin grund i funktionsnedsättning i form av npf, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning inom grundskola och arbetsliv.

Diskriminering är ett utbrett och komplext samhällsproblem. Att slippa utsättas för diskriminering är en mänsklig rättighet. Principen om icke-diskriminering genomsyrar både våra svenska grundlagar och diskrimineringslagen. Diskriminering genererar långtgående negativa konsekvenser för dom av oss som utsätts och för samhället i stort.

Antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Västerbotten

Vi på antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Västerbotten arbetar lokalt och nära personer och grupper som utsätts eller riskerar att utsättas för diskriminering i Västerbotten. Detta ger oss en unik insyn i hur diskriminering uttrycks och upprätthålls lokalt i Umeå. I vårt arbete ser vi uttryck för hur olika former av diskriminering drabbar individer och grupper i kommunen. I denna lägesöversikt lyfter vi några former av diskriminering som drabbar invånare. Lägesöversikten avser inte att redogöra för den faktiska förekomsten av diskriminering i Umeå: för detta krävs omfattande forskning.

Alla aktörer behövs i det antidiskriminerande arbetet

Vi kan dock konstatera att diskriminering sker och att arbetet med att motverka och förebygga diskriminering är viktigare än någonsin. Alla aktörer behövs i det antidiskriminerande arbetet och det engagemang och vilja till förändring som finns för detta arbete, i civilsamhället, bland tjänstepersoner och beslutsfattare i kommunen, inger hopp. Men en särskild viktig roll och ansvar har olika skyldighetsbärare. Här ser vi att Umeå kommun har stora möjligheter att ta en framträdande och aktiv roll. Vi vill framföra ett varmt tack till alla som genom åren haft förtroende för oss och stöttat vårt arbete. Tack även till Umebrå för möjligheten att skapa denna lägesöversikt.