Om diskriminering

FN har i flertalet konventioner slagit fast att de mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Enligt Europakonventionen och den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter. Läs mer om mänskliga rättigheter här.

Vad menas med diskriminering enligt lag?

Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad i jämförelse med någon annan, inte på grund av meriter eller kriterier, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. Diskriminering är en kränkning av den enskildes mänskliga rättigheter och är förbjudet enligt svensk lag, oavsett om det sker medvetet eller omedvetet.

Det finns sju olika diskrimineringsgrunder som regleras i svensk lagstiftning:

 • Etnisk tillhörighet
 • Funktionshinder
 • Kön
 • Könsidentitet och könsuttryck
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering när du jobbar, är i skolan, när du köper eller hyr en bostad, när du går i affären, festar på krogen eller går på restaurang. Skyddet gäller också i andra situationer t.ex. när du hamnar på sjukhus eller går till vårdcentralen, i din kontakt med ditt fackförbund, när du får stöd av socialtjänsten, går på A-kassa, i kontakt med arbetsförmedlingen, söker jobb eller på annat sätt har kontakt med offentliga tjänstepersoner och företag som erbjuder varor och tjänster.

Diskrimineringslagen omfattar även följande:

 • Bristande tillgänglighet
  Att du med en funktionsnedsättning missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att du ska komma i en jämförbar situation med människor utan denna funktionsnedsättning kan vara diskriminering.
 • Förbud mot repressalier
  En arbetsgivare, den som driver en utbildningsverksamhet eller någon inom andra samhällsområden får inte utsätta dig för repressalier, såsom bestraffning eller hämndaktion, på grund av att du anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, eller om du medverkat i en utredning enligt diskrimineringslagen.
 • Trakasserier och sexuella trakasserier
  Ett uppträdande som kränker din värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. En arbetsgivare är skyldig att genomföra en utredning ifall denne får kännedom om att trakasserier eller sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är också skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att få stopp på trakasserierna. Sexuella trakasserier är när någons uppträdande av sexuell natur kränker din värdighet. En arbetsgivare får heller inte utsätta dig för repressalier på grund av att du avvisat eller fogat dig i din arbetsgivares trakasserier eller sexuella trakasserier.
 • Aktiva åtgärder
  Sedan 1 januari 2017 är arbetsgivare, universitet, skolor och förskolor skyldiga att genom aktiva åtgärder förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Om diskriminering på andra språk

Vill du ha information om diskriminering på andra språk än svenska? Då kan du gå in på DO:s hemsida och söka information.

Vad är diskriminering?

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube