Andra instanser mot diskriminering

Rättighetscentrum Västerbotten arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Det finns flera myndigheter och organisationer i Sverige som också arbetar för att motverka diskriminering och skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter.

Här nedan hittar du länkar till organisationer och myndigheter som kan vara bra att känna till om du utsatts för diskriminering, hatbrott eller kränkande särbehandling.

Diskrimineringsombudsmannen

DO tar emot tips och klagomål om överträdelser av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagens förbud mot missgynnande av föräldralediga. Du kan lämna tips även om det som du vill uppmärksamma DO på inte rör dig personligen.

Det går också bra att lämna tips och klagomål om du anser att en aktör använder sig av ett arbetssätt eller en metod, eller tillämpar en praxis, som riskerar att leda till diskriminering.

Polisen

Om du har utsatts för ett brott bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Du är inte skyldig att anmäla ett brott, men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna ta tillvara dina rättigheter.

Justitieombudsmannen

Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteperson vid handläggningen av ett ärende kan man klaga hos JO.

Vem som helst kan göra en anmälan. Man behöver inte ha uppnått en viss ålder, vara svensk medborgare eller bo i Sverige för att få klaga. Det är inte heller nödvändigt att man personligen är berörd av det man anmäler.

Barn- och elevombudet

Du kan vända dig till BEO och Skolinspektionen om ditt barn eller du som är elev blir kränkt eller mobbad och inte får hjälp från din skola. Eller att du som förälder har ett barn som blir retad utan att personalen gör någonting åt det.

Inspektionen för vård och omsorg

IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de du träffar där inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO

Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård har rätt att kontakta IVO för att få information om dina rättigheter. Du kan också vända dig till oss om du har synpunkter eller vill klaga. Du har rätt till god vård och omsorg. Det innebär bland annat att det ska vara lätt för dig att söka och få hjälp om du är sjuk eller mår dåligt.

Patientnämden Region Västerbotten

Patientnämden är en fristående och opartisk insatns som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig dit med frågor, synpunkter eller klagomål gällande hälso-och sjukvård eller tandvård.

Patientnämden besvarar frågor som rör I stort sett all offentlig finansierad hälso-och sjukvård.

Justitiekanslern

Den som har varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad kan ansöka om ersättning hos Justitiekanslern när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg (se 2 §).

En anmälan om brott i ett medium som omfattas av grundlagsskydd enligt TF eller YGL kan också göras direkt till Justitiekanslern.

Arbetsmiljöverket

Till Arbetsmiljöverket kan du anmäla mobbning och kränkande särbehandling. Du som vill göra en anmälan bör man vända dig till ditt skyddsombud eller fackförbund som kan göra en anmälan.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger medmänskligt och praktiskt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig. Helt gratis, anonymt om du vill.