Diskrimineringskoll

Diskriminering i arbetslivet får allvarliga konsekvenser och är därför en viktig fråga för facket att arbeta med. Det gäller både att stötta medlemmar som upplever sig diskriminerade och vara pådrivande i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen. Och du som fackligt förtroendevald eller ombud spelar en viktig roll!

Vi på Rättighetscentrum har tagit fram en folder med kortfattad information om Diskrimineringslagen. Vi hoppas att den kan vara ett verktyg för dig som är förtroendevald, skyddsombud eller ombudsperson i ditt viktiga arbete med att stötta medlemmar som upplever diskriminering eller trakasserier på jobbet.

Ladda ner foldern här

Utbildningar för facket

Vi har även tagit fram två utbildningar inriktade på fackets roll för att skapa inkluderande arbetsplatser där diskriminering hanteras och förebyggs. Utbildningarna, som ger kunskap kring diskrimineringslagen och handfasta råd om vad du kan göra när en medlem upplever sig diskriminerad, kan kombineras eller bokas fristående.

Diskrimineringskoll – en fråga för facket

Vad bedöms som diskriminering enligt lag och vad är fackets roll?

I denna utbildningsdel fokuserar vi på diskrimineringsförbudet och skyddet mot diskriminering. Du får en ökad förståelse för hur diskriminering i arbetslivet kan upplevas och vad det får för konsekvenser.  Vi lyfter hur facket kan vara delaktiga i skapandet av en kultur där det finns utrymme att lyfta brister och hantera diskriminering. Du får också fler strategier för att stötta medlemmar som påtalat diskriminering. 

Tidsåtgång: 2-4 timmar

Boka nu

Ett arbetsliv där alla får plats!

Hur kan facket främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen?

Här går vi in på fackets roll för att förebygga diskriminering. Vi beskriver hur arbetet med aktiva åtgärder kan bedrivas och vad lagen kräver. Utbildningen ger exempel på hur ett målinriktat arbete med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter kan utformas. Vi utgår ifrån konkreta situationer och för ett samtal kring hur facket kan driva på, bevaka och följa upp arbetsgivarens arbete för att skapa inkluderande arbetsplatser.

Tidsåtgång: 2-4 timmar

Boka nu

Kontakta oss

Kontakta oss för att boka en utbildning eller få mer information!

Mejl: info@rattighetscentrumvasterbotten.se